REGULAMIN

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW HERO CHALLENGE: otwórz

 

REGULAMIN ZAWODÓW HERO CHALLENGE: Dąbrowa Górnicza, 12-13 września 2020 r.

1. NAZWA ZAWODÓW:

Międzynarodowe zawody – HERO CHALLENGE.


2. ORGANIZATOR:

Agencja Sport UP Sp. z o. o. Moniuszki 15 C 43-300 Bielsko-Biała
Kontakt: e-mail: kontakt@sportupagencja.pl


3. TERMIN ORAZ MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

3.1. Międzynarodowe zawody HERO Challenge odbędą się w dniach 12-13.09.2020 w Polsce, w miejscowości Dąbrowa Górnicza (woj. Śląskie). Baza zawodów / paddock / park maszyn zlokalizowane będą przy ul. Zakawie w Dąbrowie Górniczej na terenie toru motocrossowego MXDG.

3.2. Biuro zawodów czynne będzie w dniach:
– 11.09.2020 w godz. 17:00-19:30,
– 12.09.2020 w godz. 7:00-18:00,
– 13.09.2020 w godz. 8:00-17:00
Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku na terenie toru MXDG.


4. TRASA ZAWODÓW:

Trasa zawodów wynosić będzie około 14  km. Stworzona została tak aby zweryfikować różne umiejętności zawodników. Na trasie znajdują się:

 • Strome, krótkie i techniczne zjazdy oraz podjazdy,
 • Przejazdy „na dziko” przez las (przez naturalne przeszkody jak powalone drzewa),
 • Kilkuset-metrowa sekcja ogromnych głazów, stworzona na wzór legendarnego Carl’s Dinner na Erzberg Rodeo,
 • Szybkie odcinki Cross-Country wraz z przejazdem w głębokim piachu przez tor MX,
 • Sekcja Super Enduro,
 • Klasyczne odcinki Enduro.

 

5. KATEGORIE:

Minimalny wiek uczestników we wszystkich kategoriach wynosi 16 lat /osoby urodzone w 2004 roku i wcześniej/.

 • Hobby – zawodnicy z licencją PZMot oraz bez licencji. Trasa dla osób posiadających podstawowe umiejętności jazdy Cross Country i Hard Enduro. Wiek zawodników bez licencji 18-39 lat.
  Wiek zawodników z licencją 16-39 lat.
  Wszystkie pojemności motocykli.
 • Hobby Masters – zawodnicy z licencją PZMot oraz bez licencji. Trasa dla osób posiadających podstawowe umiejętności jazdy Cross Country i Hard Enduro.
  Wiek zawodników 40+ lat.
  Wszystkie pojemności motocykli.
 • Kobiety – zawodniczki z licencją PZMot oraz bez licencji. Trasa dla osób posiadających podstawowe umiejętności jazdy Cross Country i Hard Enduro. Wiek zawodniczek bez licencji 18+ lat.
  Wiek zawodniczek z licencją 16+ lat.
  Wszystkie pojemności motocykli.
 • Expert – zawodnicy z licencją PZMot oraz bez licencji. Trasa trudniejsza, wymagająca dla osób z doświadczeniem w jeździe Cross Country i Hard Enduro.
  Wiek zawodników bez licencji 18-39 lat.
  Wiek zawodników z licencją 16-39 lat.
  Wszystkie pojemności motocykli.
 • Expert Masters – zawodnicy z licencją PZMot oraz bez licencji. Trasa trudniejsza, wymagająca dla osób z doświadczeniem w jeździe Cross Country i Hard Enduro.
  Wiek zawodników 40+ lat.
  Wszystkie pojemności motocykli.
 • PRO – zawodnicy z licencją PZMot. Trasa trudna, wymagająca dla osób z doświadczeniem w jeździe Cross Country i Hard Enduro.
  Wiek zawodników 16+ lat.
  Wszystkie pojemności motocykli.

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA / WYMAGANE DOKUMENTY:

6.1. Każdy zawodnik musi przedstawić organizatorowi następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty,
 • Potwierdzenie opłaty startowej,
 • Ubezpieczenie NNW / nie dotyczy zawodników z licencją / – istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia w biurze zawodów podczas rejestracji zawodników w dniach 11-12 września 2020 r.,
 • W przypadku uczestników niepełnoletnich: zgoda prawnego opiekuna. Uczestnik może być tylko pełnoletni, zawodnika z licencją może być niepełnoletni /minimum ukończone 16 lat /.

6.2. Każdy uczestnik musi spełnić następujące warunki:

 • Dokonać rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie challenge-hero/rejestracja. Rejestracja on-line kończy się 5.09.2020 lub po po wyczerpaniu dostępnych 220 pakietów rejestracyjnych.
 • Posiadać sprawny technicznie motocykl, który po potwierdzeniu udziału w biurze zawodów zostanie poddany kontroli technicznej.
 • Posiadać homologowany kask motocyklowy oraz odzież ochronną w skład, której wchodzą: gogle, rękawice, buty oraz ochraniacze.
 • Zawodnik posiadać musi stan zdrowia pozwalający mu na start w zawodach.
 • Potwierdzić udział w zawodach w biurze zawodów w dniu 11.09.2020 r. w godzinach 17:00 – 19:30 lub 12.09.2020 w godzinach 07:00-9:00 i posiadać przy sobie komplet dokumentów wymienionych w pkt. 6.1.
 • Podpisać oświadczenie zawodnika.
 • Odebrać i odpowiednio zamocować elektroniczne chipy dostarczane przez organizatora w biurze zawodów podczas rejestracji.

6.3. Wszelkich zmian na listach startowych można dokonywać najpóźniej do dnia 31.08.2020 r.

6.4. Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w. zawodach. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z formułą i trasą zawodów. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, kontuzji sportowych oraz odpowiedzialności cywilnej. Nie jestem pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach”.

6.5. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem:
„Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).”

 

7. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW / OPŁATY STARTOWE:

7.1. Rejestracja dostępna pod adresem: https://www.beskidhero.com/pl/challenge-hero/rejestracja/

7.2. Limit zawodników wynosi 220 osób. W przypadku przekroczenia limitu dostępnych miejsc startowych o kolejności decyduje moment zgłoszenia / kolejność wyświetlana na liście zgłoszeniowej /. Po przekroczeniu limitu 220 zawodników zostanie utworzona lista rezerwowa. Organizator zastrzega możliwość umieszczenia na liście startowej dodatkowy 30 zaproszonych zawodników. /

Brak opłat skutkuje skreśleniem z listy, a na miejsce wykreślonego zawodnika dopuszczona zostanie kolejna, pierwsza osoba z listy rezerwowej.

7.3. Opłata startowa wynosi:

do dnia 15.08.2020  – 400 pln

od dnia 16.08.2020 do 12.09.2019 – 450 pln

W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach do dnia 20.08.2020r. organizator zwraca 50% kwoty startowej, po tym terminie organizator nie zwraca opłaty startowej. Istnieje możliwość przepisania opłaty startowej na inną osobę.

7.4. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

 • miejsce startowe podczas 2-dniowych zawodów, rozgrywanych na niesamowicie zróżnicowanej trasie jakiej jeszcze nie było na żadnych zawodach na świecie,
 • limitowany t-shirt HERO Challenge / pamiętaj, aby podczas rejestracji podać właściwy rozmiar /,
 • dostęp do strzeżonego parku maszyn / parc fermé /,
 • miejsce parkingowe dla auta oraz namiotu na terenie zawodów,
 • wodę i jedzenie na bufecie zawodów,
 • numer startowy,
 • dostęp do myjki dla motocykli, toalet.

W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kontakt@sportupagencja.pl

Osoby, które chcą otrzymać fakturę za dokonanie opłaty startowej prosimy o zgłoszenie tego faktu do 7 dni od dokonania opłaty na adres mailowy: kontakt@sportupagencja.pl

 

8. WARUNKI TECHNICZNE:

MOTOCYKLE, INSPEKCJA:

 • Dopuszczalne motocykle: Enduro i Cross.
 • Motocykle muszą być technicznie nienaganne oraz czyste. Poziom hałasu nie może przekroczyć 96dB.
 • Organizator ma prawo nie dopuścić motocyklu z problemami technicznymi oraz w przypadku posiadania jakichkolwiek zastrzeżeń.

ZMIANY CZĘŚCI, NAPRAWY:

 • Zabrania się wymiany motocykla podczas trwania zawodów.
 • Wszelkie naprawy dokonywane w obrębie parku maszyn muszą być przeprowadzane na macie środowiskowej. Brak maty wiąże się z karą w wysokości 300 pln.
 • Naprawy motocykla podczas zawodów są dopuszczone. Należy ustawić motocykl w bezpiecznym miejscu poza trasą, aby nie przeszkadzać innym zawodnikom w pokonywaniu trasy.

TANKOWANIE:

 • Na trasie zawodów znajduje się punkt tankowania. Paliwo należy przechowywać w plastikowym kanistrze, wyraźnie oznaczonym numerem startowym nadanym zawodnikowi podczas rejestracji.
 • Paliwo zawodnicy muszą posiadać we własnym zakresie.
 • Tankowanie odbywa się jedynie przy wyłączonym silniku, na matach ekologicznych.
 • W obszarach tankowania istnieje rygorystyczny zakaz palenia!
 • Szczegółowe informacje na temat lokalizacji punktu tankowania podane zostaną podczas odprawy z zawodnikami.

 

9. NUMERY STARTOWE:

 • Organizator dostarcza numery startowe przydzielone zgodnie z numerami znajdującymi się na listach startowych.
 • Zawodnik ma obowiązek umocowania numerów z przodu motocykla oraz na obydwu bokach, zgodnie z instrukcją uzyskaną w biurze zawodów.
 • Odbiór techniczny motocykli odbywa się tylko i wyłącznie z umieszczonymi na stałe numerami startowymi.
 • Wjazd do strzeżonego parku maszyn mają tylko i wyłącznie motocykle z umieszczonymi na stałe numerami startowymi.
 • Na numerach startowych umieszczony jest numer telefonu do służb ratowniczych/kontakt w razie wypadku/ oraz numer do organizatora /kontakt w przypadku uszkodzenia motocykla na trasie zawodów bez możliwości sholowania go, zagubienia się w terenie, itp./

 

10. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 • Na trasie zawodów rozstawieni są porządkowi sygnalizujący niebezpieczeństwo na trasie.
 • Porządkowi wyposażeni są w dwie chorągiewki: żółtą i czerwoną.
 • Chorągiewka żółta używana do sygnalizacji kraksy. Zawodnik widzący powiewającą żółtą chorągiew ma obowiązek zachować ostrożność, zwolnić i być przygotowanym do całkowitego zatrzymania się.
 • Na każdej pętli występują miejsca przejazdu przez drogi publiczne, w których znajdują się punkty kontrolne /check pointy/. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek zatrzymać się przy każdym z check pointów. W miejscu przejazdu przez drogi publiczne należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń porządkowych /marshali/ kierujących ruchem.
  Zawodnik widzący powiewająca czerwoną chorągiewkę ma obowiązek natychmiast się zatrzymać.
 • Zawodnicy zobowiązani są do przybycia na odprawę techniczną w: sobotę 12.09.2020 o godzinie 9:30. Na odprawie podane zostaną wszelkie szczegóły dotyczące wyścigu i ewentualnych zmian w regulaminie.

 

11. W RAZIE WYPADKU / USZKODZENIA MOTOCYKLA:

 • Gdy widzisz wypadek na trasie, zatrzymaj się i pomóż poszkodowanemu.
 • Jeśli poszkodowany stracił przytomność lub występuje podejrzenie poważnej kontuzji należy wezwać służby medyczne zawodów, lub zgłosić wypadek do najbliższego flagowego na trasie zawodów.
 • Jeśli Twój motocykl został uszkodzony i nie ma możliwości dojechania do linii mety zgłoś się do najbliższego flagowego. O godzinie 18:00 każdego dnia trasa zawodów zostanie oficjalnie zamknięta poprzez służby porządkowe. Niesprawne motocykle będą transportowane do strefy maszyn.

 

12. NIEZBĘDNIK KAŻDEGO RIDERA HERO Challenge:

Jako zawodnik podczas wyścigu jesteś zobowiązany zabrać ze sobą:

 • telefon komórkowy w wodoszczelnym pokrowcu,
 • 2 litry wody,
 • koc termiczny ratunkowy.

 

13. ZNAKOWANIE TRASY:

Trasa wyznaczona jest taśmami demarkacyjnymi, zawieszonymi na drzewach. W skład trasy wchodzą również sekcje – odcinki specjalne – wydzielone taśmami demarkacyjnymi po obydwu stronach. W miejscach tych obowiązuje jazda między taśmami, a wyjazd poza nie skutkuje naliczeniem kary lub dyskwalifikacją zawodnika.

WAŻNE: Na trasach kategorii EXPERT, EXPERT MASTERS oraz PRO w miejscach wydzielonych i oznaczonych znakami NO HELP ZONE obowiązuje całkowity zakaz otrzymywania pomocy z zewnątrz. Tak oznakowane fragmenty trasy muszą zostać pokonane samodzielnie lub ewentualnie przy pomocy innych zawodników jadących w wyścigu.

 

14. START/META:

 • Na zawodach HERO Challenge obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.
 • Na start zawodów zawodnicy zobowiązani są wstawić się 10 min przed planowaną godziną startu.
 • Obowiązuje zakaz jazdy po trasie zarówno przed, w trakcie, jak i po zawodach. Każde naruszenie tego przepisu będzie karane dyskwalifikacją.
 • Start zawodników odbywa się według kolejności na liście startowej. Dodatkowo zawodnicy ustawiani są przez sędziego.
 • Zawodnicy w strefie startu zobowiązani są posiadać czyste i czytelne numery startowe.
 • W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zapewni namioty w strefie startu, pod którymi mogą schronić się zawodnicy oczekujący na start.
 • Linia mety oznaczona jest w sposób widoczny, a finisz potwierdzany jest poprzez sędziego machającego czarno-białą flagą.
 • Zawodnicy, którzy nie zdołali ukończyć prologu dopuszczeni są do wyścigu w dniu następnym.
 • Zawodnicy którzy nie ukończyli pierwszego dnia zawodów mogą wystartować w drugim dniu zawodów.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończyli wyścigu danego dnia zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi zawodów lub flagowemu, znajdującemu się na trasie zawodów.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje na temat procedury startowej oraz przebiegu zawodów w czasie odprawy zawodników.
 • Wyprzedzanie rywali powinno odbywać się zgodnie z zasadami fair play.
 • W przypadku wypadku na trasie, pierwszy konkurent który zauważy poszkodowanego jest zobowiązany poinformować o wypadku służby medyczne, pod numerem: +48 533 334 422 lub najbliższego flagowego na trasie zawodów.

 

15. STREFA MASZYN/PADDOCK:

 • W trakcie zawodów zawodnicy mogą / ale nie muszą / przechowywać motocykle w strzeżonym parku maszyn..
 • W strzeżonym parku maszyn nie wolno naprawiać motocykli.
 • Strzeżony park maszyn czynny jest od godziny 08:00 do godziny 22:00.
 • Na terenie zawodów wydzielona zostanie strefa rozgrzewki / tzw ósemka /
 • Na drogach wokół paddocku (strefy maszyn) obowiązują przepisy ruchu drogowego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawodników i kibiców jeżdżących na motocyklach poza wyżej wymienionymi miejscami.
 • Strefa maszyn jest chroniona 24/dobe.
 • W strefie maszyn dostępny będą: darmowy punkt mycia maszyn, stoisko z częściami motocyklowymi, odpłatny serwis motocyklowy, darmowa toaleta.

 

16. BUFET:

Na trasie zawodów dostępny jest jeden bufet (punkt żywieniowy), w którym zawodnicy mogą skorzystać z dostarczanego przez organizatora wyżywienia (batonów energetycznych, owoców oraz wody).

 

17. WYNIKI / CHECKPOINTY:

 • Zawodnicy startować mogą jedynie w jednym wyścigu dla danej kategorii.
 • Aby uniknąć korkowania na trasie zawodów drugiego oraz trzeciego dnia zawodnicy podzieleni zostaną na dwie grupy startowe, zgodne z kategoriami: pierwsza grupa – Hobby/Hobby Masters/Kobiety oraz druga grupa – Expert/Expert Masters/PRO
 • Zawodnicy startują grupami co 15 sekund według listą startową zamieszczonej w biurze zawodów.
 • Lista startowa zamieszczona zostanie najpóźniej do godziny 07:00 każdego dnia wyścigu.
 • Prolog rozgrywany jest w celu ustalenia miejsca startowego podczas wyścigu głównego. Zawodnicy którzy uzyskali najlepszy czas w swojej kategorii wystartują jako pierwsi w wyścigu głównym, zaś zawodnik z najsłabszym czasem wystartuje jako ostatni.
 • Kolejność startu drugiego dnia zawodów ustalona zostanie na podstawie wyników z dnia pierwszego – na tej samej zasadzie jak wyżej.
 • Wygrywa zawodnik, który w danej kategorii zaliczy wszystkie check pointy oraz uzyska łączny, najlepszy czas zsumowany po pierwszym i drugim dniu zawodów.
 • Pomiar czasu wykonywany jest za pomocą czytników chipów elektronicznych oraz check pointów zlokalizowanych na trasie.
 • Zawodnicy przejeżdżać muszą przez check pointy (miejsca pomiaru międzyczasu), wyznaczone dwoma flagami. Każdy zawodnik musi zatrzymać się na każdym z check pointów w celu odbicia karty /otrzymanej podczas rejestracji/. Kartę na check pointy należy zamontować przy kierownicy.
 • Ilość check pointów podana zostanie podczas odprawy technicznej.
 • Niezaliczenie check pointów skutkuje naliczeniem kary czasowej wynoszącej 30 minut.
 • DO WYNIÓW LICZY SIĘ ŁĄCZNY CZAS DWÓCH DNI.
 • WAŻNE: Jeżdżenie na trasie przed zawodami = dyskwalifikacja!

 

18. CHIPY ELEKTRONICZNE:

Każdy z uczestników otrzyma w czasie rejestracji transponder, służący do pomiaru czasu. Transpondery wydawane będą w biurze zawodów w trakcie rejestracji.

 

19. NAGRODY:

Nagrody przyznawane są w poszczególnych kategoriach do 3 miejsca:

 • HOBBY, HOBBY MASTERS, EPERT, EXPERT MASTERS, KOBIETY: nagrody rzeczowe
 • PRO: nagrody finansowe + nagrody rzeczowe

 

20. KARY I REGUŁY:

Sędzia Główny może zastosować następujące kary:

 • upomnienia,
 • kary czasowe,
 • dyskwalifikacja,

NAŁOŻENIE KARY CZASOWEJ na zawodnika następuje w wyniku:

 • niezaliczenia check pointu.

DYSKWALIFIKACJA zawodnika w danej rundzie następuje w wyniku:

 • nie stawienie się na odprawę zawodów,
 • wymianę motocykla na inny w trakcie wyścigu,
 • zamianę motocyklami z innym zawodnikiem bez zgłoszenia sędziemu zawodów,
 • tankowanie paliwa poza strefą napraw,
 • tankowanie motocykla z włączonym silnikiem,
 • palenie tytoniu w strefie napraw przez zawodnika lub jego mechanika,
 • jazdę poza wyznaczonym torem,
 • jazdę w kierunku przeciwnym niż wyznaczony,
 • obcą pomoc w strefie NO HELP ZONE.

 

21. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:

Rejestracja zawodników jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie uwiecznionego podczas zawodów wizerunku w materiałach audiowizualnych, które wykorzystane zostaną w środkach masowego przekazu oraz materiałach Organizatora i Sponsora zawodów.

 

22. ZAKWATEROWANIE:

Rekomendowane zakwaterowanie: https://bit.ly/nocleg_DG

 

23. SZPITAL:

Najbliższy szpital: Szpital Miejski w Sosnowcu.